ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Als je lid wordt of al bent bij Pilates by Daan ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Lidmaatschap
Zodra ik een betaling van je heb ontvangen voor een kwartaal, een lespakket of je hebt deelgenomen aan een (losse) les, beschouw ik je als lid van Pilates by Daan.

3. Betaling
Betaling van een kwartaal of lespakket vindt plaats vóór aanvang van de betreffende periode via bankoverschrijving.
Bij losse lessen kan ook achteraf betaald worden, met cash, via overschrijving of via betaalverzoek.

4. Bedenktijd
Als je al betaald hebt voor een kwartaal of lespakket en je bedenkt je vóórdat de lessen zijn gestart, laat het mij zo snel mogelijk weten. Tot 14 dagen vóór aanvang van de lesperiode stort ik het hele bedrag terug.

5. Opzeggen en restitutie
Na het verstrijken van de bedenktijd, wordt in principe geen restitutie verleend.
Ik reserveer het recht om naar eigen inzicht en gevoel, en zonder uitleg, hier van af te wijken.

6. Afzeggen, inhalen en “no-show”
Bij een gemiste kwartaalles kun je op een ander tijdstip inhalen, binnen het betreffende kwartaal.
Als je een privéles afspraak moet verzetten, laat het mij zo snel mogelijk van te voren weten, met een belletje of berichtje.
Als je zonder bericht niet komt opdagen, moet ik de les in rekening brengen.

7. Opzegging of beëindiging door Pilates by Daan
Ik mag tussentijds jouw deelname aan lessen bij Pilates by Daan met onmiddellijke ingang opzeggen. Dat doe ik natuurlijk niet zomaar. Dat gebeurt:
– als jij je niet aan een of meerdere van deze algemene voorwaarden houdt, of
– als jij je onrechtmatig of onfatsoenlijk gedraagt naar mij of een lid van Pilates by Daan.
Bij opzegging zal ik aantoonbaar geleden schade voor mij of Pilates by Daan inhouden.
Als ik om welke reden dan ook zelf moet stoppen met Pilates by Daan,  betaal ik de restwaarde van de overgebleven lessen van het kwartaal en/of je lespakket terug.

8. Aansprakelijkheid
Het volgen van Pilatestrainingen is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
Je neemt op eigen verantwoording deel aan de lessen.
Pilates by Daan en ik zijn niet verantwoordelijk voor financiële-, lichamelijke- of ander soort schade die voortvloeit uit deelname aan de lessen of aanwezigheid in de ruimtes of gebouwen waar de lessen worden gegeven voor, tijdens of na de lessen.
Als je specifieke klachten of lichamelijke beperkingen hebt, bespreek deze dan met mij.
Als je lid bent, en als je een zogenaamde medische contra-indicatie hebt, moet je dit vanzelfsprekend meteen aan mij melden.
Overleg in geval van twijfel altijd met je huisarts, specialist of therapeut.

9. Rooster en locatie wijzingen
Door omstandigheden moet ik misschien tussentijdse structurele wijzigingen aanbrengen in het lesrooster, de locaties of de ruimtes. Ik zal dit minstens 4 weken van tevoren communiceren, ervan uitgaande dat ik het dan al weet.
Ongeplande, ad hoc wijzigen door problemen vallen hier niet onder.

10. Persoonsgegevens
Ik verzamel en bewaar jouw persoonsgegevens volgens de huidige wet en regelgeving (AVG). Ik zal jouw gegevens nooit met andere partijen delen tenzij ik jouw uitdrukkelijke toestemming heb gekregen.
Zodra je lid bent, worden alleen de door jou verstrekte gegevens bewaard die passen in het kader van je lidmaatschap bij Pilates by Daan.
Pilates by Daan heeft gangbare maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofd toegang. Mocht er, ondanks deze beveiligingsmaatregelen, een data lek plaatsvinden, dan meldt ik dit binnen 72 uur.
Jij hebt vanzelfsprekend recht tot inzage in, correctie van en verwijdering van jouw gegevens.

11. Website en media
Als je informatie en/of beeldmateriaal wilt kopiëren van mijn website, stuur mij een bericht. Zonder mijn toestemming mag het niet.
Ik doe mijn best om de informatie op de website en in alle andere media en berichten foutloos te laten zijn, maar ik kan een foutje niet uitsluiten; ik kan daarom niet voor de juistheid en volledigheid instaan, dus ik aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid.

12. Eigendommen
Pilates by Daan en ik zijn niet aansprakelijk voor schade aan, vermissing of diefstal van je spullen. Kostbaarheden mogen mee de studio en praktijkruimte in.

13. Misschien moet ik in de toekomst deze algemene voorwaarden wijzigen. Natuurlijk laat ik je dat van te voren weten.

Ik hoop dat jij nog heel lang met plezier lessen zult volgen bij Pilates by Daan!

Daniëlle Clarijs
1 juni 2021, Arnhem